close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Splošni pogoji prodaje in dostave

Splošni pogoji prodaje in dostave

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOSTAVE (01.01.2017)

 (OBO Bettermann d.o.o., 42202 Trnovec Bartolovečki, Gospodarska 1/B)

1. OPREDELITVE
1.1. OBO – je trgovinska družba OBO Bettermann d.o.o. Gospodarska 1/B, 42202 Trnovec Bartolovečki
1.2. Splošni pogoji – so splošni pogoji poslovanja OBO-ja
1.3. Blago – je vsak izdelek iz proizvodnega programa OBO
1.4. Usluga – je vsaka usluga iz proizvodnega programa OBO
1.5. Kupec – je vsak pravni subjekt, ki je na kakršen koli vzpostavil stik z OBO-jem zaradi nabave in/ali opravljanja storitev

2. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV
2.1. Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsa razmerja med OBO-jem kot dobavitelja blaga in/ali ponudnika storitev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, oziroma dobavo blaga in ponujanjem storitev OBO-ja, razen če s posebno pogodbo s kupcem ni dogovorjeno drugače.
2.2. Če s posebnim pisnim dogovorom med OBO-jem in naročnikom oziroma kupcem ni dogovorjeno drugače, se dostava blaga in storitve OBO-ja izvajajo izključno v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, ne da so isti pogoji posebej dogovorjeni. Splošni pogoji postanejo sastavni del pogodbe najpozneje v času prejema dostavljenega blaga s strani kupca in tako oblikujejo celoto, s katerimi se kupec strinja najpozneje v času prejema blaga.
2.3. V primeru, da je bila katera določba teh splošnih pogojev neveljavna in/ali postala neveljavna, se uporablja zakonska določba/določbe, s katero/katerimi se dosega najbližji ciljni poslovni namen, ali neveljavnost posamezne določbe ne vpliva na veljavnost teh pogojev oziroma sklenjenih pogodb.
2.4. Če določene postavke niso uravnavane v skladu s splošnimi pogoji, se uporablja Zakon o trgovini in pravilnik o obveznostih trgovca.

3. DELOVNI ČAS SKLADIŠČA
3.1. Delovni čas skladišča OBO-ja za kupce, ki sami prihajajo po blago, je od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 od ponedeljka do četrtka, ter od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 16. 00 ob petkih.

4. DOSTAVA BLAGA, PRENOS TVEGANJA IN LASNIŠTVA
4.1. Minimalno naročilo znaša 200 € neto.
4.2. Za prejeta naročila kupec od OBO-ja prejme potrdilo naročila z roki dostave.
4.3. Blago bo pripravljeno na prevzem v skladišču OBO po prejetju uradne naročilnice s strani vašega kupca. Za uradne naročilnice, poslane do 12:00 ure, bo blago pripravljeno za prevzem isti delovni dan v našem skladišču, upoštevajoč čas priprave blaga za dostavo, in sicer dve delovni uri, uradne naročilnice, poslane po 12.00 uri, pa bodo pripravljene na dostavo naslednji dan, in sicer v našem skladišču.
4.4. OBO izvede brezplačno dostavo v območju skladišča OBO-ja približno 200 km, če je minimalna vrednost kupljenega blaga 2500,00 €.
4.5. Za blago v neto vrednosti pod 2500,00 se prav tako da organizirati dostave, katere stroške bi nosil kupec, razen če s kupcem ni dogovorjeno drugače v pisni obliki.
4.6. OBO ne izotvarja blaga na lokaciji kupca.
4.7. Blago se dostavlja oziroma prevzame v skladišču OBO-ja, vendar se je mogoče dogovoriti za drugo mesto dostave oziroma prevzema blaga, pri čemer si OBO pridržuje pravico, da kupca bremeni za stroške prevoza in druge odvisne stroške. Blago, za ketero je izdano obvestilo, da je pripravljeno za dostavo, je kupec dolžan prevzeti takoj; v nasprotnem primeru ima OBO pravico, da jo dostavi na znani naslov kupca ali da jo skladišči na strošek in tveganje kupca po lastni oceni. Enako velja, če se dostava ne more izvesti iz razlogov, za katere OBO ni kriv. Po obvestilu o pripravljenosti blaga za dostavo, se blago šteje kot dostavljeno in mogoče ga je obračunati.
4.8. Vrsto prevoza, prevozno sredstvo, prevozno pot, vrsto in obseg potrebnih zaščitnih sredstev in izbiro špediterja ali prevoznika kot tudi pakiranje izbere OBO, če s pogodbo ni dogovorjeno drugače. OBO bo izbiro izvedel po svoji oceni in pozornosti, običajni v prometu, z izključitvijo kakršnega koli posebnega jamstva.
4.9. Neločljiva embalaža je nepovratna in zaračunana v prodajni ceni. Palete, prevozni zabojniki in povratna embalaža niso predmet prodaje in kupec jih je dolžan na svoje stroške in na svoje tveganje vrniti OBO-u v čistem stanju, takoj in brez posebne zahteve OBO-ja, v nasprotnem primeru OBO zaračunava stroške embalaže.
4.10. Tveganje slučajnega propada ali poškodbe stvari nosi kupec od trenutka, ko mu je blago dostavljeno oziroma ko jo je prevzel. Z dostavo blaga kupcu oziroma prevzemom iste robe od tujega kupca se šteje trenutek dostave oziroma prevzema blaga s strani kupčevega prevoznika ali osebe, ki jo je kupec pooblastil, da zanj organizira prevoz. S predajo blaga špediterju ali prevozniku, vendar najpozneje po zapustitvi tovarne ali skladišča, se tveganje odgovornosti prenese na kupca, če ni drugače dogovorjeno.
4.11. Kupec oziroma druga oseba iz določbe 4.8 s podpisom in/ali žigom na dobavnici potrdi prevzem blaga. OBO si pridržuje pravico, da blaga ne dostavi kupca v primeru, da dobavnica ni podpisana. Kupec je dolžan takoj pregledati količino blaga ali jo dati v pregled v najkrajšem možnem roku, odvisno od okoliščin. Če je kupec med prevozom blaga spremenil smer ali blago dostavil naprej, vendar pri tem ni obstajala razumna možnost, da se blago pregleda in če je bila prodajalcu v času sklepanja pogodbe poznana ali mu je morala biti poznana možnost spremembe smeri ali nadaljnje dostave, se lahko pregled blaga odloži do prispelosti blaga na novo določeno mesto.
4.12. Dostavljeno oziroma prevzeto blago ostaja last OBO-ja do popolnega plačila nakupne cene in kupec je v tem času pooblaščen, da z blagom razpolaga izključno na običajni poslovni način (koriščenje, predelava in nadaljnja prodaja). Če kupec zamuja s prevzemom dostave ali v primeru, da se dostava ne bo izvedla pred plačilom polne cene, vendar prodajalec blago zadržuje al jo nadzira na drugačen način, je prodajalec dolžan izvesti ukrepe za ohranjanje blaga, ki so glede na okoliščine razumne. Prodajalec ima pravico, da blago zadrži, dokler kupec ne poravna na novo nastale stroške. Če kupec nerazumno dolgo zavlačuje s prevzemom naročenega blaga, ima prodajalec pravico, da to blago vzame nazaj ali da jo proda s predhodnim obvestilom kupca, da poravna stroške hranjenja naročenega blaga.
4.13. Delne dostave so dovoljene in so predmet dogovora med prodajalcem in kupcem.
4.14. Če kupec naroči artikle, ki jih OBO nima v skladišču v času naročila, in kupec na naročilu ni navedel želeni rok dostave, bo OBO na zahtevo kupca izvedel običajni program proizvodnje in bo takšne artikle dostavil kupcu takoj, ko bo blago izdelano in pripravljeno za dostavo.
4.15. Okoliščine, ki onemogočajo dostavo ali jo zelo otežujejo ter izdelava in/ali prepoved uradnih organov, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, odrešijo OBO obveznosti dostave naročenega blaga in mu dajejo pravico, da odstopi od pogodbe, če nastanek istih okoliščin ni mogel predvideti in/ali preprečiti in odkloniti, čeprav so nastale zaradi napake kupca.

5. KAKOVOST IN KVANTITETA BLAGA IN STORITEV
5.1. Dostavljeno blago je izdelano v skladu zahtevanimi standardi in pakiranjem v embalažo, ki onemogoča poškodbe med prevozom pri običajni uporabi in skladiščenju.
5.2. OBO bo kupcu brez dodatnega plačila na njegovo zahtevo priskrbel ateste in certifikate kakovosti, ki so standard za določeno vrsto blaga.
5.3. Med dostavo oziroma prevzemom blaga, je kupec dolžan pregledati količino blaga in v primeru morebitnih pomanjkanj, presežkov ali pomanjkanja blaga takoj pisno reklamirati pomanjkljaj, sicer izgubi pravice, ki mu pripadajo.
5.4. Če gre za pomanjkljivosti ali skrite pomanjkljivosti na blagu, ki jih kupec med prevzemom blaga ni mogel odkriti z običajnim pregledom, a katere se pojave v roku od 6 mesecev od dobave je kupec dolžan, da takoj o tem obvesti prodajalca po pisni poti, sicer izgubi pravice, ki mu v bistvu pripadajo.
5.5. OBO ne odgovarja za morebitni izgubljeni dobiček zaradi pomanjkanja blaga.
5.6. Vsi dokumenti iz točke 5 morajo biti v pisni obliki in podpisani s strani pooblaščene osebe kupca ter imeti overjeni žig kupca in vse bovati točne podatke o dnevu in številu odpreme, kdaj je bilo blago dostavljeno kupcu oziroma kdaj jo je prevzel. Če gre za skriti pomanjkljaj, ko je pomanjkljaj odkrit, je treba označiti datum dostave in podroben opis pomanjkljaja, na katerega se kupec sklicuje, ker se v nasprotnem primeru šteje, da kupec ni obvestil prodajalca o morebitnem pomanjkanju blaga.
5.7. OBO reklamirano blago po svojih možnostih zamenja s pravilno in/ali zavrne pomanjkljaj.
5.8. OBO ne odgovarja za napačno naročeno blago niti je ne zamenja z drugim.
5.9. Za pomanjkljaje izdelkov, za katere je izdano jamstvo, OBO odgovarja v zajamčenem roku.
5.10. Kupec ne more vrniti reklamiranega blaga brez pisnega soglasja odgovorne osebe OBO-ja.
5.11. Če OBO določi, da je reklamacija upravičena, bo kupcu pomanjkljivo blago zamenjal v najkrajšem možnem času. Kupec mora prinesti račun, s katerim je blago kupil, da bi lahko OBO za isti račun izvedel menjavo ali finančno odobritev.
5.12. OBO pri vračilu prevzame blago izključno v istem stanju, v katerem je bila dostavljeno.
5.13. Za dodatno obdelano blago, ki se ne skladišči vračilo/storno ni mogoč.
5.14. Za dogovorjeno vračilo blaga zaračunavamo 30% manipulativnih stroškov.
5.15. OBO sprejema dogovorjeno vračilo blaga enkrat na leto. Dogovorjeno vračilo blaga lahko sestavljajo samo artikli, ki so dostavljeni iz skladišča OBO v predhodnih 12 mesecih.
5.16. Vrednost blaga, ki je predmet dogovorjenega vračila sme znašati največ 2% skupnega kontigenta blaga, ki je dostavljen pred 12 meseci.

6. POGOJI PLAČILA
6.1. Cene so, če izrecno ni drugače navedeno, svobodno oblikovane in temeljijo na trenutnih dejavnikih stroškov. Če od dneva dostave nastopijo spremembe dejavnikov stroškov, na primer zaradi povišanja cen primarnega materiala ali stroškov prevoza si OBO pridržuje pravico, da ceno ustrezno prilagodi.
6.2. V primeru sprejemanja menic se zaračunavajo nastali stroški v primeru faktoringa; sprejemanje je mogoče samo s pridržitvijo pravice, da se v vsakem trenutku zahteva gotovinsko plačilo z vračilom dokumentov. V primeru sprejemanja menic ni odobren niti popust niti bonus.
6.3. V primeru prekoračitve zapadlosti plačila ima OBO pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, veljavne na dan, ko je kupec prekoračil rok plačila in obresti tečejo od zapadlosti dolgovanega zneska do plačila.
6.4. Pri zamudi plačila hkrati zapadejo še vsi odprti računi ali zneski računov, in so od tega trenutka temelj za sprožitev postopka prisilnega plačila. V primeru neupoštevanja pogojev plačevanja ali okoliščin, ki bi lahko zmanjšali kreditno sposobnost kupca, ima OBO pravico, da vse terjatve šteje za zapadle ne glede na to, ali je rok plačila prevzetega računa zapadel ali ne. Preostale dostave ima OBO pravico izvesti samo z vnaprejšnjim plačilom ali dajanjem garancije. Če se vnaprejšnje plačilo ali dajanje garancije ne izvede po preteku primernega roka, ima OBO pravico odstopiti od pogodbe v zvezi s še neopravljenimi storitvami s posledico, da se vse zahteve kupcev zaradi še neopravljenih storitev razveljavijo.

7. DOKUMENTACIJA, POTREBNA ZA SKLEPANJE POGODBE
7.1. Kupec je dolžan OBO obvestiti o vsaki spremembi statusa, in posebej o spremembi imena, naslova in pooblaščene osebe ter številke transakcijskega računa kupca, začetku stečaja ali likvidacije, ker v nasprotnem primeru OBO odgovarja za škodo.
7.2. Ta določba se ustrezno uporablja in tudi za kupca, za katerega ne velja hrvaško pravo oziroma nima sedeža na Hrvaškem.

8. DOSTAVA DOKUMENTACIJE
8.1. Vsa pisma, namenjena OBO-ju, je treba dostaviti na naslov sedeža, sicer se dostava ne bo štela za pravilno.
8.2. Vsa pisma, namenjena kupcu, bodo dostavljena na naslov kupca, navedenega na naročilu kupca oziroma na poslovnem papirju kupca. Če kupec dvakrat zavrne kopijo pisma, se bo dostava štela za pravilno.
8.3. Če kupec ni upošteval obvestil OBO-ja o spremembah iz točke 7.2 in zaradi tega pisma ni bilo mogoče dostaviti kupcu, se bo dostava na naslov iz točke 7.1 štela za pravilno.

9. REŠEVANJE SPOROV
9.1. Za vsa razmerja med OBO-jem in kupcem, ki niso predpisana s pogodbo, sklenjeno med OBO-jem in kupcem, in/ali splošnimi pogoji uporablja se hrvaško pravo, predvsem določbe hrvaškega Zakona o obligacijskih razmerjih in izključno je pristojno dejansko okrožno sodišče, razen v primeru, če je po veljavnih hrvaških predpisih določena izključna pristojnost drugega sodišča.

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 01.01.2017. in so dostopni pri prodajnem osebju in v skladišču.

 

Prenesi

  • Splošni pogoji prodaje in dostave OBO BETTERMANN d.o.o. 01.01.2017
    0,04 MB, PDF