close

Morda se nahajate na napačni spletni strani podjetja OBO-Bettermann. Preklopite lahko na različice naslednjih držav:

Izjava o varstvu podatkov

Izjava o varstvu podatkov

A. Splošne določbe glede obdelave podatkov na naši spletni strani

1. Predmet te Izjave o varstvu podatkov

Mi, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (v nadaljevanju OBO), se veselimo vašega zanimanja za našo spletno stran in ponudbo na naši spletni strani.

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas velikega pomena. V nadaljevanju vas želimo podrobneje seznaniti s tem, katere podatke bomo zbirali med obiskom naših spletnih strani in uporabljanjem naših tamkajšnjih ponudb ter kako jih bomo nadalje obdelovali oziroma uporabljali. Poleg tega vas obveščamo tudi o dodatnih zaščitnih ukrepih, ki smo jih izvedli v tehničnem in organizacijskem smislu.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se podatki nanašajo, je vedno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. S to Izjavo o varstvu podatkov vas želimo seznaniti z naravo, obsegom in namenom osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, uporabili in obdelali, in - če na vas obdelava podatkov vpliva - omenjeno podrobneje pojasniti.

Čeprav smo kot odgovorni za obdelavo osebnih podatkov izvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe, pa lahko internetni prenos podatkov načeloma vsebuje varnostne vrzeli, zaradi česar absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Prosimo, da pri uporabi naše spletne strani to upoštevate.

 

3. Ime in naslov odgovornega za obdelavo

Odgovorni v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefaks: 0049-2373-89-238
E-pošta: info(at)obo.de

 

4. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- pooblaščena oseba za varstvo podatkov -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-pošta: datenschutz(at)obo.de

 

5. Brisanje in zaklepanje osebnih podatkov / obdobje shranjevanja

Če za posamezni način obdelave osebnih podatkov v Poglavju B te Izjave o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače, bomo pri nas shranjene podatke izbrisali šele po tem, ko shranjevanje ni več potrebno, brisanje pa ni v nasprotju z nobenimi zakonskimi zahtevami glede shranjevanja teh podatkov. V kolikor podatke določene osebe ne izbrišemo - ker so potrebni za druge in zakonsko dopustne namene - njihovo obdelavo omejimo. To pomeni, da jih zaklenemo, s čimer preprečimo obdelavo teh podatkov za druge namene. To velja na primer za podatke posameznika, ki jih je treba hraniti zaradi komercialnih ali davčnih razlogov.

Skladno s pravnimi zahtevami glede hrambe podatkov je te treba hraniti najmanj šest let v skladu z 257. členom (1) nemškega trgovinskega zakonika (poslovne knjige, popis zalog, otvoritvene bilance stanja, letni računovodski izkazi, poslovna pisma, računovodski dokumenti ipd.) ter najmanj deset let v skladu s 147. členom (1) davčnega zakonika (knjige, zapisi, poročila o stanju, poslovna pisma itd.).

 

6. Pravice posameznikov

6.1. Pravica do potrditve

Vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima od odgovornega za obdelavo osebnih podatkov pravico zahtevati, da potrdi obdelavo zadevnih osebnih podatkov. Če želi posameznik to pravico do potrditve uveljaviti, lahko kadarkoli kontaktira nas ali našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

6.2. Pravica do informacij

Vsaka oseba, na katero obdelava osebnih podatkov vpliva, ima pravico, da od nas kadarkoli pridobi brezplačne informacije v zvezi s podatki, ki jih o njej hranimo, ter uradni izpisek teh podatkov. Poleg tega ima ta oseba pravico poizvedbe o naslednjih informacijah:

- namenu obdelave

- kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo

- prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali se še vedno razkrivajo, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodne organizacije

- če je mogoče, načrtovanem obdobju, za katerega bodo shranjeni osebni podatki, ali, če to ni mogoče, merilih za določitev tega obdobja

- obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo, omejitvi obdelave s strani odgovornega za obdelavo osebnih podatkov ter pravici do ugovora glede takšne obdelave

- obstoju pravice do pritožbe pristojnemu nadzornemu organu

- če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo: o vseh razpoložljivih informacijah o viru podatkov

- obstoju avtomatiziranega odločanja, vključno z profiliranjem v skladu s členom 22 (1) in (4) SUVP, in - vsaj v teh primerih - pomembne informacije o zadevni logiki ter obseg in predviden vpliv takšne obdelave na posameznika, na katerega se ti osebni podatki nanašajo

Poleg tega ima zadevna oseba (imetnik podatkov) pravico vedeti, ali so bili njeni osebni podatki preneseni v tretjo državo in ali so bili posredovani mednarodni organizaciji. V tem primeru je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, upravičen do prejemanja informacij o ustreznih jamstvih v zvezi s prenosom teh podatkov.

Če želi posameznik to pravico do informacij uveljaviti, lahko kadarkoli kontaktira nas ali našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

6.3 Pravica do popravka

Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico zahtevati takojšnjo korekcijo nepravilnih podatkov, ki se nanjo nanašajo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico, da v skladu z nameni obdelave zaprosi za dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov z dodatno izjavo.

Če želi posameznik to pravico do popravka uveljaviti, lahko kadarkoli kontaktira nas ali našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

6.4 Pravica do izbrisa

Vsaka oseba, na katero se nanaša obdelava osebnih podatkov, ima pravico zahtevati, da odgovorni za obdelavo osebnih podatkov takoj izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, v kolikor je izpolnjen vsaj eden izmed spodaj navedenih razlogov in v kolikor obdelava ni potrebna:

- osebni podatki so bili zbrani za namene, ali kako drugače obdelani, za katere niso več potrebni.

- oseba, na katero se podatki nanašajo, prekliče soglasje, na katerega se obdelava v skladu s čl. 6 (1) (a) SUVP ali čl. 9 (2) (a) SUVP opira in ni druge pravne podlage za obdelavo.

- posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ugovarja obdelavi v skladu s 1. odstavkom 21. člena SUVP in ni legitimnih razlogov za obdelavo, ali v skladu z 2. odstavkom 21. člena SUVP obdelavi ugovarja.

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

- brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, ki velja za odgovornega za varstvo osebnih podatkov.

- osebni podatki so bili zbrani v zvezi s nudenimi storitvami informacijske družbe, v skladu s členom 8 (1) SUVP.

Če eden od zgoraj navedenih razlogov osebo zadeva in ta oseba želi urediti izbris osebnih podatkov, shranjenih pri družbi OBO, lahko kadarkoli kontaktira našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali sodelavca. Nato bomo uredili takojšnjo izpolnitev zahtevka za izbris.

Če je OBO osebne podatke javno objavil in je naše podjetje kot odgovorno za varstvo osebnih podatkov skladno s čl. 17 (1) SUVP obvezano sprejeti ustrezne ukrepe za izbris osebnih podatkov, smo ob upoštevanju razpoložljivih tehnologij in stroškov izvajanja dolžni izvesti primerne ukrepe, tudi tehnične narave, z namenom obvestiti tiste, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, da je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteval izbris vseh povezav do takih osebnih podatkov ali kopij ali ponovitev takih informacij o teh osebnih podatkih od teh drugih upravljavcev podatkov, v kolikor obdelava ni potrebna. V vsakem primeru bomo uredili, kar je potrebno za posamezni primer.

6.5 Pravica do omejitve obdelave

Vsaka oseba, na katero se obdelava osebnih podatkov nanaša, ima pravico zahtevati, da odgovorni za obdelavo osebnih podatkov takoj uredi omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, v kolikor je izpolnjen eden izmed spodaj navedenih razlogov:

- oseba, na katero se podatki nanašajo, oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za časovno obdobje, za katerega lahko odgovorna oseba preveri točnost osebnih podatkov.

- obdelava je nezakonita, posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zavrne izbris osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.

- odgovorni za varstvo osebnih podatkov ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar pa jih posameznik, na katerega se podatki nanašajo, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pred pravnimi zahtevki.

- posameznik, na katerega se podatki nanašajo, je vložil ugovor zoper obdelavo skladno s členom 21 (1) SUVP in še ni gotovo, ali upravičeni razlogi odgovornega za varstvo osebnih podatkov prevladajo nad razlogi osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.

Če velja kateri izmed zgoraj navedenih razlogov in prizadeta oseba želi urediti omejitev obdelave osebnih podatkov, shranjenih pri družbi OBO, lahko kadarkoli kontaktira našega pooblaščenca za varstvo podatkov ali sodelavca. Nato bomo uredili takojšnjo izpolnitev zahtevka za omejitev obdelave.

6.6 Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsak posameznik, na katerega vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo nanj in ki jih je posredoval odgovorni osebi za varstvo osebnih podatkov, prejme v strukturirani, splošni in strojno berljivi obliki, in ima pravico te podatke brez omejevanja s strani odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov, kateri so bili posredovani osebni podatki, prenesti na drugo odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer pod pogojem, da obdelava temelji na soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) SUVP ali čl. 9 (2) (a) SUVP ali na podlagi pogodbe v skladu s členom 6 (1) (b) SUVP in da se obdelava, ki je bila zaupana odgovornemu za varstvo osebnih podatkov, izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, razen če je obdelava potrebna za opravljanje nalog javnega interesa ali pri izvajanju javne oblasti.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) SUVP pravico doseči, da se osebni podatki - če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih - prenesejo neposredno s prve na drugo osebo, odgovorno za varstvo osebnih podatkov.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, kadarkoli obrne na nas ali našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

6.7 Pravica do ugovora

Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava njenih osebnih podatkov, ima, iz razlogov, ki izhajajo iz njenega posebnega položaja, v vsakem trenutku pravico ugovarjati obdelavi, ki poteka v skladu s členom 6 (1) (e) ali (f) SUVP. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

OBO ne bo obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo veljavne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali pa obdelava služi za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pred pravnimi zahtevki.

Če OBO obdeluje osebne podatke za neposredno oglaševanje, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za namene takega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, kolikor je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, vloži ugovor proti naši obdelavi za namene neposrednega oglaševanja, osebnih podatkov ne bomo več obdelovali.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, ki izhajajo iz njihovega posebnega položaja, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki pri nas v znanstvene ali zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene poteka v skladu s členom 89 (1) SUVP, razen če je takšna obdelava potrebna za izpolnjevanje nalog javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, obrne neposredno na nas. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tudi v okviru uporabe storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES, uveljavlja svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranih postopkov, pri katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

6.8 Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Vsaka oseba, na katero se nanaša obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljajo evropske direktive in evropski zakonodajni organ, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki bi osebo pravno zadevala ali jo na podoben način lahko bistveno prizadela, v kolikor odločitev

- ni potrebna za sklepanje ali izvedbo naročila med posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, in odgovornim za varstvo osebnih podatkov ali

- je dovoljena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za odgovornega za varstvo osebnih podatkov, in ta zakonodaja zajema primerne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali

- je bila sprejeta z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Če je odločitev

- potrebna za sklepanje ali izvedbo naročila med posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, in odgovornim za varstvo osebnih podatkov ali

je bila sprejeta z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se podatki nanašajo, bo OBO izvedel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, najmanj vključno s pravico do intervencije odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov, pravico do lastnega stališča in pravico do izpodbijanja odločitve.

Če želi posameznik pravice v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev uveljaviti, lahko kadarkoli kontaktira nas ali našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

6.9 Pravica do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava njenih osebnih podatkov, ima v vsakem trenutku pravico preklicati soglasje za obdelavo njenih osebnih podatkov.

Če želi posameznik pravice v zvezi s preklicem soglasja uveljaviti, nas lahko kadarkoli kontaktira.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nas lahko v primeru vprašanj ali predlogov glede varstva podatkov brez zadržkov kontaktira.

6.10 Pravica do pritožbe nadzornemu organu za varstvo podatkov

Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava njenih osebnih podatkov, ima zoper naš način obdelave njenih osebnih podatkov v vsakem trenutku pravico do pritožbe nadzornemu organu za varstvo podatkov.

 

7. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če v opisu posameznega postopka obdelave podatkov v spodnjem poglavju B te Izjave o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače, veljajo spodnje določbe.

Člen 6 (I) lit. (a) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (SUVP) je podjetju OBO pravna podlaga za postopke obdelave, ki zahtevajo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov z naše strani ali s strani enega naših hčerinskih podjetij - na čigar storitve in/ali proizvode se zahteva nanaša - potrebna za namene izpolnjevanja pogodbe, katere pogodbena stranka je oseba, ki jo obdelava zadeva, obdelava temelji na 6. členu (I) lit. (b) Uredbe SUVP. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših proizvodih in storitvah.

Če je OBO pravno obvezan obdelovati osebne podatke, obdelava temelji na 6. členu (I) lit. (c) Uredbe SUVP. V redkih primerih se lahko obdelava osebnih podatkov zahteva z namenom zaščite vitalnih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali druge fizične osebe. V takih primerih obdelava temelji na 6. členu (I) lit. (d) Uredbe SUVP.

Navsezadnje postopki obdelave lahko temeljijo na 6. členu (I) lit. (f) Uredbe SUVP. Na tej pravni podlagi temeljijo postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, kadar je obdelava potrebna za zaščito legitimnega interesa družbe OBO ali tretje osebe, če interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine zadevne osebe ne prevladajo. Takšni postopki obdelave so nam dovoljeni še zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil (glej stavek 2 uvodne ugotovitve 47, SUVP).

 

8. Upoštevanje legitimnih interesov

V kolikor pri opisu posameznega postopka obdelave podatkov v poglavju B te Izjave o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače in obdelava osebnih podatkov temelji na 6. členu (I) lit. (f) SUVP, je naš legitimni interes izvajanje naše dejavnosti in z njo povezanega gospodarskega interesa.

 

9. Zaščita podatkov pri uporabi naših kontaktnih informacij / možnost preklica

Če kontaktne podatke, navedene na naši spletni strani (na primer naš e-poštni naslov ali številka faksa), uporabite za to, da nas kontaktirate, bomo osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelali za namene navezave stika. Če se vaša poizvedba ne nanaša na storitve in/ali proizvode podjetja OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), temveč na storitve in/ali proizvode hčerinskega podjetja, bo le-to na vaš zahtevek odgovorilo in ga obdelalo, zaradi česar je treba hčerinskemu podjetju vaš zahtevek ustrezno posredovati.

Če je razlog za vzpostavitev stika z nami vaše zanimanje za naše storitve ali proizvode oziroma izpolnjevanje z nami sklenjenih pogodbenih obveznosti, je pravna podlaga 1. odstavek 6. člena lit. (b) SUVP. V vseh drugih primerih navezave stika imamo legitimen interes v skladu s 6. členom (1) lit. (f) SUVP o obdelavi podatkov na podlagi komunikacije, ki ste jo začeli.

Osebni podatki, zbrani za odgovor na vašo poizvedbo ali za vzpostavitev in izvedbo pogodbenega razmerja, bodo shranjeni, dokler se poizvedba ne obdela v celoti ali do prenehanja pogodbenega razmerja in se nato izbrišejo (vendar ne pred iztekom kateregakoli garancijskega obdobja), razen če smo na podlagi 1. odstavka 6. člena 1 lit. (c) SUVP zaradi davčnih in komercialno-pravnih zahtev glede hrambe in dokumentiranja (iz nemškega trgovinskega zakonika, kazenskega zakonika ali davčnega zakonika) te dolžni hraniti za daljše časovno obdobje, ali pa ste soglašali s hranjenjem po preteku tega obdobja skladno s 1. stavkom 1. odstavka 6. člena lit (a) SUVP. Poleg tega bi radi ohranili stik z vami tudi po obdelavi zahtevka oziroma po izteku pogodbe in vas v elektronski obliki - npr. prek posredovanega e-poštnega naslova - obveščali o naših storitvah in ponudbah. Obdelava podatkov za te namene ohranjanja zadovoljstva in zvestobe strank ter olajšanja vzpostavitve stika temelji na legitimnem interesu v smislu 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP, pri čemer pri balansiranju interesov z vašimi temeljnimi pravicami in svoboščinami vidimo tudi prednosti, ki vam jih ta pristop omogoča, npr. pravočasno obveščanje o naših storitvah in ponudbi, možnost, da nas pri nadaljnjih gradbenih projektih zaprosite za dodatne ponudbe ali da lahko določena vprašanja razjasnite neposredno s kontaktnimi osebami. Imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi podatkov, ki se izvaja na podlagi 1. odstavka 6. člena (f) SUVP in ne služi neposrednemu oglaševanju, in sicer iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega stanja. V primeru neposrednega oglaševanja lahko obdelavi kadarkoli ugovarjate brez navedbe razlogov.

Podatki, ki se obdelujejo v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP obdelujejo za namene ohranjanja zvestobe ali navezovanja stikov s strankami, se obdelujejo do izgube legitimnega interesa in nato - najpozneje z ugovorom na obdelavo podatkov - izbrišejo. V zvezi s temi podatki se upošteva tudi zakonsko predpisana obveznost hrambe.

Prejemniki osebnih podatkov, obdelanih v skladu s to določbo, so ponudniki IT storitev (zlasti gostitelji), s katerimi smo v skladu z 28. členom SUVP sklenili ustrezen sporazum za obdelavo naročil in, po potrebi, s hčerinskimi podjetji, katerih storitve in/ali proizvodi se nanašajo na vaš zahtevek.

 

10. Varstvo podatkov pri prijavah in v postopku prijave

Osebne podatke kandidatov zbiramo in obdelujemo za namene izvedbe postopka prijave in s tem na podlagi predpogodbenih ukrepov v smislu 1. odstavka 6. člena lit. (b) SUVP oziroma skladno z našim legitimnim interesom v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP o zaposlovanju sodelavcev.

Obdelava lahko poteka tudi elektronsko, npr. če nam kandidat v elektronski obliki predloži ustrezne dokumente, npr. po elektronski pošti ali prek našega kontaktnega obrazca. Če s kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, bomo v skladu z zakonskimi določbami nam posredovane podatke shranili z namenom izvrševanja delovnega razmerja. Če oseba, odgovorna za obdelavo podatkov, s kandidatom ne sklene pogodbe o zaposlitvi, se dokumentacija o vlogi samodejno izbriše, in sicer dva meseca po objavi odločitve o zavrnitvi, v kolikor izbrisu ne nasprotujejo drugih zakoniti interesi osebe, odgovorne za obdelavo podatkov. Drugi legitimni interes v tem smislu je, na primer, obveznost dokazovanja v postopku, skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (v Nemčiji AGG).

Zaradi digitaliziranega evidentiranja prejetih vlog so prejemniki obdelanih osebnih podatkov naši ponudniki IT storitev (zlasti gostitelji), s katerimi smo sklenili ustrezno pogodbo o obdelavi naročil v smislu 28. člena SUVP.

 

11. Spremembe teh določb o varstvu podatkov

OBO si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb določb o varstvu osebnih podatkov z veljavnostjo za prihodnost. Posamezna veljavna različica je na voljo na spletni strani. Prosimo, da to spletno stran redno obiskujete in se seznanite z veljavnimi določbami o varstvu osebnih podatkov.

 

B. Posebne določbe glede obdelave podatkov na naši spletni strani

1. Zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov

Obseg in narava zbiranja in uporabe vaših podatkov se razlikujeta glede na to, ali našo spletno stran obiščete zgolj z namenom pridobivanja informacij ali pa z namenom uporabe ponujenih storitev, npr. sklenitev pogodbe prek spleta, in se morebiti registrirate.

 

2. Informativna uporaba / zbrani podatki / piškotki

(1) Pri zgolj informativni uporabi spletne strani, tj. če npr. na naši spletni strani ničesar ne rezervirate oz. če nam podatkov ne posredujete kako drugače, bomo zbrali le tiste osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Če si želite ogledati našo spletno stran, zberemo spodaj navedene podatke - ti so potrebni iz tehničnih razlogov: za prikaz naše spletne strani in zagotovitev stabilnosti ter varnosti uporabe (pravna podlaga je 1. stavek 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP):
•IP-naslov
•datum in ura poizvedbe
•razlika časovnih pasov glede na Greenwiški srednji čas (GMT)
•vsebina zahtevka (konkretna stran)
•status dostopa/HTTP-statusna koda
•vsakokrat prenesena količina podatkov
•spletna stran, s katere prihaja zahtevek
•brskalnik
•operacijski sistem in njegova konfiguracija
•jezik in različica brskalnika

(2) Podatki, obdelani v skladu s 1. odstavkom te določbe, se za navedene namene shranijo za obdobje 30 dni in se nato izbrišejo.

(3) Poleg zgoraj navedenih podatkov se pri uporabi naše spletne na vaš računalnik shranijo piškotki. To poteka na podlagi vašega soglasja skladno s 1. odstavkom 6. člena lit. (a) SUVP, v kolikor ste pri uporabi naše spletne ponudbe dovolili uporabo piškotkov. V teh primerih se uporablja tako imenovani Accept Cookie, ki nima nobene druge vsebine razen indikacije, da je bil piškotek kliknjen in da je bila dovoljena uporaba sejnih piškotkov. Poleg tega se piškotki na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP uporabljajo za optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem trdem disku, dodeljene so brskalniku, ki ga uporabljate, in s pomočjo katerih spletno mesto, ki piškotek uporablja (tukaj mi), prejema določene informacije. Piškotki ne morejo zaganjati programov ali na vaš računalnik prenašati virusov. Omogočajo le, da je spletna ponudba uporabniku prijaznejša in bolj učinkovita.

(4) Uporaba piškotkov:

a) Naše spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in delovanje sta opisana spodaj:

- začasni piškotki (glej b)
- trajni piškotki (glej c).

b) Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete vaš brskalnik. Sem spadajo še zlasti sejni piškotki. Ti shranjujejo tako imenovan ID seje, s katerim se različne zahteve vašega brskalnika dodeljujejo skupni seji. Tako bo naše spletno mesto ob ponovnem obisku vaš računalnik prepoznalo. Sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko se odjavite ali ko zaprete vaš brskalnik.

c) Trajni piškotki se po določenem časovnem obdobju samodejno izbrišejo, vendar je to odvisno od posameznega piškotka in lahko traja več let. V varnostnih nastavitvah vašega računalnika lahko piškotke kadarkoli sami ročno izbrišete.

d) Vaš brskalnik lahko konfigurirate po želji in dovolite ali odklonite sprejemanje piškotkov tretjih oseb ali vseh piškotkov. Vendar pa vas moramo opozoriti, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.


(5) Prejemniki podatkov, obdelanih v skladu s prejšnjimi odstavki, so ponudniki IT storitev (zlasti gostitelji), s katerimi smo sklenili ustrezne dogovore za obdelavo naročil v skladu z 28. členom SUVP.

 

3. Google Analytics

Na podlagi našega legitimnega interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP uporabljamo orodje "Google Analytics", spletno storitev za analizo podatkov, ki jo ponuja Google Inc. (Google), Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Google uporablja piškotke. Podatki, ki jih piškotek pridobi na podlagi uporabnikovega načina uporabe spletne ponudbe, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google je potrjen pristopnik sporazuma "Ščit zasebnosti" med EU in ZDA o varstvu podatkov, ki zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google bo te podatke v našem imenu uporabil z namenom, da analizira uporabo naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, pripravi poročila o aktivnostih v sklopu te spletne ponudbe in za nas izvaja nadaljnje storitve, povezane z uporabo spleta ter te spletne ponudbe. V tem primeru lahko iz obdelanih podatkov ustvarimo pseudo-uporabniške profile.

Orodje Google Analytics uporabljamo za prikazovanje oglasov, ki se prikazujejo v okviru Googlovih storitev in oglaševalskih storitev njegovih partnerjev, in sicer le tistim uporabnikom, ki so pokazali zanimanje za določeno spletno ponudbo ali imajo določene skupne značilnosti (npr. zanimanja za določene teme ali proizvode, kar se ugotovi na podlagi obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Googlu (tako imenovano »ponovno trženje« ali »ciljne skupine Google Analytics«). S pomočjo tega želimo pri ciljnih skupinah za ponovno trženje zagotoviti tudi to, da naši oglasi ustrezajo potencialnim interesom uporabnikov in niso nadležni.

Uporabljamo storitev Google Analytics, vključno s funkcijami storitve Universal Analytics. Storitev Universal Analytics nam omogoča analizo aktivnosti na naših spletnih straneh, ne glede na napravo (npr. pri dostopanju s prenosnikom in kasneje s tablico). To se zgodi s pseudo-dodelitvijo uporabniške ID-kode uporabniku. Taka dodelitev se izvede, če si npr. ustvarite uporabniški račun oz. se z njim prijavite. Osebni podatki se na Google ne prenesejo. Tudi če se s storitvijo Universal Analytics pojavijo dodatne funkcije za Google Analytics, to ne pomeni, da so s tem povezane kakršnekoli omejitve ukrepov za varstvo podatkov (kot npr. maskiranje IP-naslova ali dodatki za brskalnik).

Google Analytics uporabljamo le z aktivirano funkcijo anonimizacije IP-naslova. To pomeni, da bo Google v državah članicah Evropske unije ali v drugih pogodbenih državah podpisnicah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru pred tem skrajšal IP-naslov uporabnikov. Samo v izjemnih primerih Google poln IP-naslov prenese na strežnik v ZDA in ga tam skrajša.

IP-naslov, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, se ne združi z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo brskalnika preprečijo; poleg tega lahko uporabniki preprečijo tudi prenos podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki so povezani z uporabo spletne ponudbe, na Google in obdelavo le-teh s strani Googla, in sicer tako, da namestijo vtičnik za brskalnik, ki ga lahko prenesejo s spodnje povezave: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o uporabi podatkov s strani Googla, o možnostih nastavitev in možnostih ugovarjanja najdete tukaj:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads


Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov s strani Google Analytics (še posebej to velja za mobilne naprave, ki ne dovoljujejo namestitve zgoraj navedenega brskalnika), in sicer tako, da kliknete spodnjo povezavo. Naloži se piškotek za zavrnitev sodelovanja (Opt-Out-Cookie), ki preprečuje prihodnje beleženje vaših podatkov ob obisku te spletne strani: Deaktiviraj Google Analytics.

 

5. Uporaba funkcij in ponudb na naši spletni strani

Če želite uporabljati storitve, ki so na voljo na naši spletni strani, npr. plačljive rezervacije v naši spletni trgovini ali naročanje novic, boste morali zagotoviti dodatne osebne podatke. Podrobnosti v zvezi s tem najdete v spodnjih določilih.

5.1 Kontaktni obrazec

(1) V primeru prostovoljne uporabe naših kontaktnih obrazcev vas bomo prosili, da navedete naziv vašega podjetja, vaše ime in priimek, poštni naslov vašega podjetja in vaš e-poštni naslov, pri čemer se ti podatki štejejo kot obvezni. Poleg tega imate možnost, da z namenom izboljšanja osebne dostopnosti in odzivnosti po potrebi zagotovite dodatne informacije (npr. telefonsko številko, poklicni naziv ter razlog za vašo poizvedbo / navezavo stika (sporočilo)).

(2) Ob pošiljanju vaše poizvedbe shranimo vaš uporabljeni IP-naslov in čas prijave v sistem. Namen postopka je dokazati obstoj vaše poizvedbe in, po potrebi, razjasniti morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov.

(3) Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je v prvi vrsti vaše izrecno soglasje v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit (a) SUVP. Poleg tega obdelava podatkov služi odgovarjanju na vaše poizvedbe/zahteve in s tem tudi za (pred) pogodbene namene v smislu 1. odstavka 6. člena lit (b) SUVP. Poleg tega obdelava podatkov poteka na podlagi našega legitimnega interesa v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP do odgovarjanja na vaše poizvedbe/zahteve v zvezi z našimi storitvami ali ponudbo in dokazovanja morebitnih zlorab e-poštnega naslova, ki se za ta namen uporablja. V kolikor se razlikuje med obveznimi informacijami in prostovoljnimi informacijami, bomo kot obvezne podatke v smislu 1. odstavka 5. člena lit. (c) in 25. člena SUVP zahtevali samo podatke, ki se običajno posredujejo tudi pri drugih zahtevkih - npr. glede elektronskega podpisa pošiljatelja poizvedbe/zahtevka - kjer so izkušnje pokazale, da so ti podatki (glej odstavek 2) za odgovarjanje na poizvedbe/zahteve nujno potrebni. Te podatke običajno potrebujemo za to, da pošiljatelje(m) poizvedb/zahtevkov:
- dodelimo pravilni prodajni regiji
- dodelimo ustreznim zunanjim sodelavcem
- ciljno vabimo na sejme, seminarje itn.
- izstavljamo certifikate za udeležbo na seminarjih
- pošiljamo tiskovine
- dostavljamo material / vzorce itn.
- priporočamo veletrgovce v njihovi bližini


Prostovoljne informacije, kot npr. podatki o poklicu ali razlog za poizvedbo/zahtevek, nam pomagajo pri pripravi najboljše možne ciljne ponudbe, ne da bi morali v zvezi s tem postavljati dodatna vprašanja, saj imamo za različne poklicne skupine pripravljene različne proizvode in informacije. Legitimni interes v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP je nenazadnje tudi ta, da podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabimo za kasnejše vzdrževanje (potencialnih) stikov in obveščanje o naših ponudbah in storitvah.

(5) Podatke, ki ste nam jih posredovali, bomo izbrisali, kakor hitro hramba teh podatkov za prej omenjene namene ne bo več potrebna. Če ste svoje soglasje za obdelavo podatkov preklicali, kar je mogoče - z učinkom za prihodnost - kadarkoli storiti, vendar ne vpliva na dopustnost obdelave podatkov do preklica, in/ali če ste obdelavi podatkov kot legitimnemu interesu ugovarjali ( 1. odstavek 6. člena (f) SUVP), bomo podatke takoj izbrisali. To ne velja le, v kolikor nek drugi zakonski razlog (npr. izpolnjevanje predpogodbenih in popogodbenih obveznosti iz naslova 1. odstavka 6. člena (b) SUVP) upravičuje nadaljnjo obdelavo ali če predpisana obveznost hrambe preprečuje takojšen izbris ( 1. odstavek 6. člena lit (c) SUVP.

(6) Prejemniki podatkov, obdelanih skladno s temi določili, so ponudniki IT storitev (zlasti gostitelji), s katerimi smo sklenili ustrezne dogovore za obdelavo naročil v skladu z 28. členom SUVP in, po potrebi, s hčerinskimi podjetji, katerih storitve in/ali proizvodi se nanašajo na vašo poizvedbo/zahtevek.

5.2 Novice

(1) S soglasjem in navedbo vašega e-poštnega naslova se lahko naročite na naše novice, s katerimi vas bomo obveščali o naših trenutno zanimivih ponudbah, naših storitvah in izdelkih, novicah iz naše hiše in drugih aktualnih temah družbe OBO. Obvezni podatek za pošiljanje novic je zgolj vaš e-poštni naslov.

(2) Za prijavo na storitev pošiljanja novic uporabljamo t.i. postopek Double-opt-in. To pomeni, da bomo po vaši prijavi na navedeni e-poštni naslov poslali e-pošto, v kateri vas naprošamo, da potrdite prejemanje novic. Če prijave ne potrdite v 72 urah, se bodo vaši podatki zaklenili in samodejno izbrisali. Poleg tega shranjujemo tudi uporabljene IP-naslove in čas prijave ter potrditve. Namen postopka je dokazati obstoj vaše prijave in, po potrebi, razjasniti morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov. Po potrditvi naročnine na novice bomo podatke, ki jih boste posredovali v skladu z 2. odstavkom, shranili za namene pošiljanja novic in dokazovanja morebitne zlorabe vašega e-poštnega naslova v skladu z 2. odstavkom

(4) Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je v prvi vrsti vaše izrecno soglasje v skladu s 1. odstavkom 6. člena 6 lit. (a) SUVP, in - glede podatkov, obdelanih skladno z 2. odstavkom - naš legitimni interes v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP do dokazovanja morebitnih zlorab e-poštnega naslova, ki se za ta namen uporablja.

(5) Soglasje o pošiljanju novic lahko kadarkoli prekličete in se s storitve pošiljanja novic odjavite. Preklic izvedete tako, da kliknete povezavo, ki je navedena v vsakem e-poštnem sporočilu, ali po elektronski pošti na info(at)obo.de ali s sporočilom na kontaktni naslov, naveden v kolofonu.

(6) Vaš e-poštni naslov bo za namene pošiljanja novic shranjen le do morebitne odjave. Drugi podatki, shranjeni skladno s 1. odstavkom, bodo izbrisani najkasneje en mesec po vaši odjavi oz. preklicu soglasja.

(7) Prejemniki podatkov, obdelanih skladno s temi določili, so ponudniki IT storitev (zlasti gostitelji), s katerimi smo sklenili ustrezne dogovore za obdelavo naročil v skladu z 28. členom SUVP.

5.3 OBO Construct

(1) Našim strankam, zaposlenim in potencialnim novim strankam ter pogodbenim partnerjem prek naše spletne strani nudimo možnost uporabe naše programske opreme OBO Construct na različnih nivojih. Programsko opremo lahko prenesete na vaš računalnik, lahko pa uporabljate spletno različico. Prenesite si in/ali uporabljajte našo programsko opremo; z nami sklenite ustrezno pogodbo o uporabi, četudi je programska oprema brezplačna.

Da bi programsko opremo lahko prenesli, je treba predhodno - v obrazcu za prenos - shraniti osebne podatke o uporabniku. Tukaj gre predvsem za glavne podatke, npr. ime, naslov in e-poštni naslov uporabnika, ki jih potrebujemo za identifikacijo uporabnika kot pogodbenega partnerja in eventualno tudi za stik z njim ( 1. odstavek 6. člena lit (b) SUVP. Poleg tega prosimo za navedbo poklicnega naziva, ki je za nas odločilnega pomena, da lahko uporabnike posameznih proizvodov dodelimo različnim poklicnim področjem in da lahko proizvode orientiramo v tiste skupine poklicev, ki programsko opremo uporabljajo najbolj intenzivno. Ta obdelava podatkov poteka zatorej v našem legitimnem interesu ( 1. odstavek 6. člena lit (f) SUVP. Poleg tega obdelava podatkov poteka tudi v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (a) SUVP na podlagi vašega soglasja, saj sta uporaba brezplačne programske opreme in s tem povezano posredovanje vaših osebnih podatkov povsem prostovoljne narave.

Poleg možnosti prenosa programske opreme pri nekaterih OBO Construct-proizvodih (na primer OBO Construct za sisteme talnih inštalacij in OBO Construct za ozemljitvene sisteme) nudimo tudi možnost, da se za uporabo programske opreme registrirate in nastavite geslo za kasnejše postopke prijave. Pri registraciji se za iste namene obdelave zahtevajo enaki podatki kot pri predhodno opisanih obrazcih za prenos, tako da želimo najprej opozoriti na to. Prav tako bomo za dokončanje postopka registracije shranili vaš e-poštni naslov, saj boste morali svojo prijavo prek povezave v e-pošti potrditi, da aktivirate račun. Nadalje bo vaš e-poštni naslov potreben tudi za shranjevanje in dodelitev vaših konfiguracij. Z vašim e-poštnim naslovom in geslom se lahko kot uporabnik prijavite in si ogledate vse vaše projekte in konfiguracije.

Takoj, ko boste imeli ustvarjen račun, boste lahko naložili poljubno število projektov. Pri tem sta edini obvezni polji Ime projekta in Datum naročila. Datum je fiksno nastavljen na trenutni datum, za ime projekta pa je privzeto ime "Novi projekt". To vam omogoča, da projekt neposredno naložite, brez dodajanja informacij o samem projektu. Vendar pa imate možnost, da ime projekta spremenite in vnašate dodatne informacije v zvezi s projektom (npr. kratka oznaka projekta, številka projekta, številka stranke, ime stranke, naslov stranke). Podatki, ki ste jih ustvarili med temi procesi, se shranijo na naš strežnik; posamezni uporabniki, torej vi, si jih lahko ogledajo le z vpisom gesla.

Obdelava omenjenih podatkov poteka v skladu z vašim soglasjem, ki ste ga podali tekom postopka registracije v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (a) SUVP, ter z namenom izpolnjevanja pogodbenih določil v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (b) SUVP. Poleg tega imamo legitimen interes v smislu 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP, da svojim (potencialnim in/ali nekdanjim) strankam in našim zaposlenim ter pogodbenim partnerjem zagotovimo praktično in po meri izdelano programsko opremo, ki zahteva stalno optimiziranje. Za namene stalnega izboljševanja je treba uporabo programske opreme analizirati. Analiza uporabe programske opreme pri spletnih aplikacijah poteka z uporabo storitve Google Analytics (v ta namen in glede možnosti ugovarjanja glej zgoraj pod B 3). Pri tem načeloma ni dostopanja do vaših osebnih podatkov, naloženih v projektu.

Potrebno za izpolnjevanje pogodbe ( 1. odstavek 6. člena lit. (b) SUVP), vendar pa tudi v našem legitimnem interesu ( 1. odstavek 6. člena lit. (f) SUVP) je, da vas lahko prek kontaktnih podatkov, ki ste jih shranili, prosimo za povratne informacije glede možnosti izboljšav uporabljene programske opreme, vas opozorimo na nove možnosti v že obstoječi aplikaciji ali pa na smiselne dopolnitve/druge aplikacije.

(2) Brez vašega izrecnega soglasja ali brez pravne podlage vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, ki niso navedene v pogodbi, razen razvijalcem programske opreme, ki smo jih za to pooblastili. Te podatke posredujemo pooblaščenim razvijalcev programske opreme, da vam lahko zagotovijo potrebne tehnične informacije oz. posodobitve programske opreme, ki jo uporabljate. Opozarjamo, da gre v tem primeru za obdelavo naročila v skladu z 28. členom SUVP. Zadevni razvijalci programske opreme so se skladno s pravnimi zahtevami obvezali spoštovati in upoštevati določila glede varstva osebnih podatkov.

(3) Po zaključku pogodbe se vaši podatki zaklenejo, tako da jih ni mogoče uporabljati za druge namene. Po izteku veljave davčno- in trgovinsko-pravnih določil bodo ti podatki izbrisani, razen v primeru, če ste izrecno soglašali z njihovo nadaljnjo uporabo. Podatki, ki se obdelujejo v skladu s 1. odstavkom 6. člena lit. (f) SUVP, se obdelujejo do izgube legitimnega interesa in nato - najpozneje z vašim ugovorom na obdelavo podatkov - izbrišejo. V zvezi s temi podatki se upošteva tudi zakonsko predpisana obveznost hrambe.

(4) Pri zagotavljanju programske opreme prek spletne trgovine App Store je dopolnilno treba upoštevati tudi navodila App Store-ponudnika glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki. Za uporabo teh podatkov je odgovoren izključno ponudnik v trgovini App-Store.

 

6. Družabni vtičniki

Na našem spletnem mestu ne uporabljamo "družabnih vtičnikov". Ohranjamo le povezave do različnih "storitev družabnih medijev". Da bi ugotovili, katere podatke zbirajo ponudniki storitev in kako jih uporabljajo, si oglejte Pravilnik o zasebnosti posameznega ponudnika.

 

7. Google Zemljevidi

Ta spletna stran uporablja storitev Google Zemljevidi za prikaz interaktivnih zemljevidov in za ustvarjanje opisov poti. Google Zemljevidi je kartografska storitev za uporabnike, ki jo omogoča družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ZDA. Ob uporabi te storitve se vam bo prikazala naša lokacija, kar vam bo olajšalo morebiten obisk lokacije. To predstavlja legitimen interes v smislu 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP.

Pri uporabi storitve Google Zemljevidi se lahko informacije o vaši uporabi te spletne strani, vključno z vašim IP-naslovom in fizičnim naslovom (začetnim), vnesenim v okviru funkcije načrtovanja poti, prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA. Ko obiščete našo spletno stran, ki vsebuje Google Zemljevide, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo z Googlovimi strežniki. Kartografska vsebina se od Googla prenese neposredno v vaš brskalnik, ki zemljevid integrira v spletno stran. Zaradi tega nimamo vpliva na obseg in način zbiranja podatkov, ki ga izvaja družba Google. Po naših informacijah gre za najmanj te podatke:
- datum in ura obiska zadevne spletne strani,
- spletni naslov oziroma URL obiskane spletne strani,
- IP-naslov, v okviru načrtovanja poti tudi vnesen (začetni) naslov.


To poteka neodvisno od tega, ali Google zagotovi uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali če uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, se podatki samodejno dodelijo vašemu računu. Če dodelitve vašemu Google profilu ne želite, se morate odjaviti pred aktiviranjem gumba. Google vaše podatke shrani (tudi podatke neprijavljenih uporabnikov) kot uporabniške profile in jih analizira. Taka analiza poteka zlasti v skladu z 1. odstavka 6. člena lit. (f) SUVP na podlagi legitimnega interesa družbe Google glede prikazovanje reklamnih vsebin, tržnih raziskav in/ali glede potreb ciljnega oblikovanja svoje spletne strani.

Pri tem ste upravičeni do ugovarjanja proti ustvarjanju takih uporabniških profilov, vendar morate za uveljavljanje tega neposredno kontaktirati Google. Izjavo o varstvu podatkov najdete družbe Google najdete pod https://www.google.com/policies/privacy. Možnost ugovarjanja (Opt-Out) naj bi bila izvedljiva prek spodnje povezave, www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, s sedežem v ZDA, je potrjen pristopnik sporazuma med EU in ZDA o varstvu podatkov "Ščit zasebnosti", ki po (spornem) mnenju Evropske komisije zagotavlja skladnost s standardom varstva podatkov, ki velja na območju EU.

V kolikor se v prihodnje s prenosom podatkov družbi Google - v okviru uporabe storitve Google Zemljevidi - ne strinjate, lahko spletno storitev Google Zemljevidi povsem onemogočite, in sicer tako, da v brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. V tem primeru storitve Google Zemljevidi in z njo povezanih zemljevidov ne boste mogli uporabljati.

Pogoje uporabe družbe Google si lahko ogledate pod http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , dodatne pogoje uporabe za storitev Google Zemljevidi pa pod https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Podrobnejše informacije glede varstva podatkov v zvezi z uporabo storitve Google Zemljevidi najdete na spletni strani družbe Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Z uporabo naše spletne strani soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov, zbranih z aplikacijo Google Zemljevidi, in sicer na prej opisan način in za prej navedene namene.

 

8. Varnostni ukrepi

Skladno s stanjem tehnike izvajamo organizacijske, pogodbene in tehnične varnostne ukrepe, da zagotovimo spoštovanje predpisov o varstvu osebnih podatkov in zaščito osebnih podatkov, ki smo jih obdelali, pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. K varnostnim ukrepom šteje zlasti kodiran prenos podatkov med vašim brskalnikom in našim strežnikom.